Αξιολογητικά Τεστ και Καταγραφές

Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την αναγνώριση των δυσκολιών του παιδιού, την οργάνωση του θεραπευτικού πλάνου και των στόχων αλλά και της προόδου και επαναπροσδιορισμού του πλάνου θεραπείας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσα από την κλινική παρατήρηση, την λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού αλλά και την χρήση έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων μέτρησης, στα οποία ο εκπαιδευμένος στην χρήση τους θεραπευτής  αξιολογεί διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού (κινητικός, γνωστικός, αντιληπτικός, μαθησιακός τομέας κτλ). 

Ενδεικτικά εργαλεία μέτρησης είναι τα εξής:

Gross Motor Function Measurement, Scale for assessment and rating ataxia, Pediatric Balance Scale, Infant Motor Profile, General Movements, αξιολόγηση βάδισης και στάσης GaitSens2000- BiSym (LiteGait), ABC- Movement Test, Sensory Profile, Developmental Test for Visual Perception, Quality of Upper Extremity Skill Test, Τεστ Παρατεταμένης Ακουστικής Προσοχής, Αθηνά Τεστ, WISC, Λογόμετρο, Εκφραστικό λεξιλόγιο, Εικόνες δράσης, Φωνολογικό Τεστ, Bus story test κα